ສະຫນັບສະຫນູນສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການທັດສະນະແລກປ່ຽນບົດຮຽນການໄລ່ລຽງເສດຖະກິດທັກຍູກວາດ

ໂຄງການ ພັດທະນາເສດຖະກິດຊົນນະບົດ ເພື່ອປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຊາວກະສິກອນໃນແຂວງບໍ່ແກ້ວ (Real Project) ສະຫນັບສະຫນູນສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການທັດສະນະແລກປ່ຽນບົດຮຽນການໄລ່ລຽງເສດຖະກິດທັກຍູກວາດ ໃຫ້ກຸ່ມແມ່ຍີງ 5 ບ້ານເປົ້າໝາຍ ຂອງເມືອງຜາອຸດົມ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ

ຝຶກອົບຮົມກັບທີ່ກ່ຽວກັບການສັກຢາວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດສັດປີກ

ຝຶກອົບຮົມກັບທີ່ກ່ຽວກັບການສັກຢາວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດສັດປີກຢູ່ໃນ 11 ບ້ານເປົ້າຫມາຍຂອງໂຄງ ສ້າງວິຊາຊີບແລະ ວຽກເຮັດງານທຳ ໃຫ້ຊຸມຊົນມີການດຳລົງຊີວິດທີ່ດີ ທີເມືອງ ຕົ້ນເຜິ້ງ ແຂວງບໍແກ້ວ (CISAC project)

ກອງປະຊຸມສະຫຼຸບຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳໂຄງການປະຈຳປີ-2021-2022

http://mhplaos.com/wp-content/uploads/2022/10/ກອງປະຊຸມສະຫຼຸບຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳໂຄງການປະຈຳປີ-2021-2022.mp4 ກອງປະຊຸມສະຫຼຸບຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການພັດທະນາເສດຖະກິດຊົນນະບົດ ເພື່ອປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຊາວກະສິກອນ ປະຈຳປີ 2021, ວັນທີ 7 ເມສາ 2022